Kvalité

Lotsen HVB följer socialstyrelsens riktlinjer i arbetet kring ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

I verksamheten används Infosoc som dokumentationsprogram. Detta program uppfyller socialstyrelsens krav avseende journalföring, upprättande och uppföljning av genomförandeplan. Programmet följer även BBIC´s riktlinjer.

För att ge en bra vård är det viktigt att alla inblandade är delaktiga i den vård som ges. Den placerade individen ska vara delaktig i alla delar av behandlingen. Både i utformningen av en övergripande behandlingsplan/genomförandeplan samt vid planering av delmål och interventioner i den så kallade ”delmåls-loopen” som är en del av behandlingsmodellen som Lotsen HVB arbetar utifrån. Lotsen HVB har kompetens att arbeta med Motiverande intervju (MI), ADAD, ASI, utredningsarbete enligt BBIC, Repulse, KBT, återfallsprevention. Vi har även väldigt god kunskap om arbete med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt erfarenhet av arbete med människor i utsatta positioner. Lotsen HVB har kompetent personal som dessutom kommer ges fortlöpande kompetensutveckling som svarar mot verksamhetens behov och kunskapsutvecklingen inom verksamhetsområdet. Vi har regelbunden handledning.

Vidare har Lotsen HVB genomarbetade handlingsplaner inom flera områden för att säkra kvalitén i vårt arbete.

För att utveckla och förbättra verksamheten är det viktigt att utvärdera och följa upp vår verksamhet. Detta görs genom att vi i inledningen av vistelsen gör en kartläggning som beskriver nuläget runt ungdomen.

För att få information kring ungdomen kartläggs s.k. bakgrunds-variabler vid inskrivning, samt genomförs samtal med ungdomen, familj och skola. Efter avslutad behandling görs ytterligare en uppföljning med ungdomen för att se om det skett positiva förändringar. Vi tar även tillvara nätverkets synpunkter på vården, för att förbättra vården.